top of page

בעקבות כריתות עצים ללא הבחנה ולעיתים אף עתיקים והיסטוריים הוציא משרד החקלאות תיקון  לחוק התכנון והבניה (תיקון 89) אשר בה לצמצם ולמנוע את הפגיע בעצים

תיקון 89 לחוק התכנון והבניה וחוק פקודת יערות הגדירו פעולות ספציפיות שיש לבצע לצורך קבלת רישיון כריתה או העתקה מפקידי היערות השונים.
כמו כן הוגדר שכריתת עץ ללא אישור הינה עבירה פלילית. גם אם העץ גדל בחצר בית פרטי כחלק מעצי הנוי, לאחר שנשתל והגיע לגודל בו חוק שימור העצים חלה עליו, הוא הופך למוגן ולא ניתן לכרות או להעתיק אותו ללא רישיון.

עם השנים עודכן החוק באמצעות תקנות שונות כאשר האחרונה שבהם הינו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה התשע"ד 2014 לחוק, תוקן סעיף 83ג (ג) לחוק.        (לקריאת החוקים והתקנות לחץ כאן)

 

אין לעקור או להעתיק עצים לפני קבלת רישיון רשמי מפקיד היערות.

bottom of page