top of page

חוק שימור עצים

צו היערות 1997

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט–2008

תיקון (מס' 5) לפקודת היערות, התשע"ב  2012

תיקון (מס' 6) לפקודת היערות, התשע"ד  2014

חוק התכנון והבניה     תיקון 101 התשע"ד  2014

83ג.    (א)    בסעיף זה –

"עץ בוגר"   עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו,

                  הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10

                  סנטימטרים לפחות;

 

"תכנית"     תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות

                  תכנית דרך, למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן

                  תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט

                  לפי סעיף 83.

(ב)    בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים.

 

(ג)     היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן

          את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים; שר הפנים לאחר                  התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, יקבע סוגי תכניות שלגביהן יידרש מוסד

         התכנון להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות, טרם קבלת החלטתו לפי            סעיף זה. 

 

(ד)     אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים הנוגעים             לנטיעת עצים לפי כל דין.

תקנות התכנון והבנייה (תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות),

התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83ג ו–35 (265) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם המועצה הארצית

לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

1.     בתקנות אלה -

         "עץ בוגר" - כהגדרתו בסעיף 83ג(א) לחוק;

         "תכנית" - כהגדרתה בסעיף 83ג)א( לחוק, ששטחה עולה על 35 דונם ובתשריט שלה

         סומנו 50 עצים בוגרים לכריתה, העתקה או שימור לפחות.

2.      לא יאשר מוסד תכנון תכנית, אלא לאחר שהתייעץ עם פקיד היערות בעניין העצים

         הבוגרים המסומנים בה לכריתה, להעתקה או לשימור או שחלפו 30 ימים ממועד

         הגשת התכנית לפקיד היערות לחוות את דעתו בעניין, המוקדם מביניהם.

bottom of page