top of page

חוות דעת עצים   (סקר עצים)

לצורך קבלת רישיונות כריתה או העתקה לעצים הגדלים האתר המיועד לבניה או לצורך התייחסות פקיד היערות כחלק משינוי תב"ע שמבוצע באתר, הגדיר משרד החקלאות הנחיות בדבר המסמכים שיש להגיש לפקיד היערות ונוהלי עבודה של פקיד היערות.

פקיד היערות יתן את החלטתו לאחר שיקבל לידיו חוות דעת בדבר העצים הגדל באתר.

את חוות הדעת יכין בעל מקצוע בעל תעודת הנדסאי נוף,  אגרונום  או אדריכל נוף המאושר ע"י משרד החקלאות למתן חוות דעת אלו.

חוות הדעת תכיל סקירה של כל העצים הגדלים באתר ועונים על ההגדרה "עץ בוגר", נתונים פיזיולוגים על כל אחד מהעצים הכוללים גובה, קוטר גזע, ערכי מצב בריאותי, ערך נופי, ערך לפיצוי נופי, תמונות של כל אחד מהעצים, ערכיות העץ וכו'.

בפרוייקט שמטרתו להיתר בניה יצורפו לחוות דעת תוכנית מדידה ותוכנית הבניה עליה יסומנו העצים כאשר הם צבועים על פי ההמלצה (אדום-שימור, כתום-העתקה וצהוב-כריתה).

בפרוייקט שמטרתו לשינוי תב"ע יצורפו לחוות דעת תוכנית מדידה, תוכנית מצב מוצע ותוכנית מצב מאושר כאשר התוכניות צבועות על פי יעוד הקרקע ועליהם יסומנו העצים כאשר הם צבועים על פי ההמלצה (אדום-שימור, כתום-העתקה וצהוב-כריתה).

לפקיד היערות יש להגיש את חוות הדעת (סקר עצים) ותוכניות סימון העצים,  בצרוף טופס בקשה לכריתה והעתקת עצים.

בעיריות בהם קיים פקיד יערות עירוני (חיפה, נתניה, רעננה, פתח תקוה, רמת גן, תל אביב, ירושלים, ראשון לציון, רחובות, באר שבע, כפר סבא, יבנה ועוד),  סקר העצים יוגש ישירות לפקיד היערות העירוני.

בעיריות בהם לא קיים פקיד יערות עירוני, סקר העצים יוגש תחילה לקבלת המלצת מח' גנים ונוף בעירייה או במועצה ולאחר קבלת המלצת הרשות, יש להעביר את הבקשה לפקיד היערות האחראי מתאם קרן קיימת לישראל.

bottom of page